Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5810796
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5765041
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3451285
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3195755
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3141233
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2694811
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2628266
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2498799