Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5791283
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5596314
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3433312
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3190501
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3139868
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2688951
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2626548
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2489010