VÕ NHẬT TRƯỜNG


Tôi : Võ Nhật Trường
Sinh ngày: 01/05/1982
Quê quán: Tam Quan Bắc -Hoài Nhơn –Bình Định
Chuyên môn: Tin học
Sở thích: Học tập, vui chơi và giao lưu cùng bạn bè !
Email liên hệ:
Sunrise.tqb@gmail.com
Sunrise.tqb@hotmail.com
Sunrise1582@yahoo.com.vn
Số TK Aribank: 4307215007539
Điện thoại: 0985297377
Điện thoại: 01666897129
Điện thoại: 0965661247
Số CMT:211725206

Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

Bieu_dien_hay_03.flv Cong_nghe_hay_04.flv Cong_nghe_hay_03.flv Cong_nghe_hay_02.flv Cong_nghe_hay_01.flv Bieu_dien_hay_02.flv Bieu_dien_hay_01.flv Nau_an_02.flv Nau_an_01.flv Ntc2018_0141.JPG Nhung_sang_che_tuyet_voi_03.flv Gia_dinh_hai_nao.flv U23VN_vao_chung_ket_AFC_2018.flv Song_dep_23.flv Song_dep_22.flv Song_dep_21.flv Song_dep_20.flv Song_dep_19.flv Song_dep_18.flv

Cảnh đẹp Việt Nam

Cảm xúc


Sắp xếp dữ liệu

Điều tra ý kiến

Đánh giá của bạn về trang này?
Tốt
Khá
Trung bình
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  5 khách và 0 thành viên

  Võ Nhật Trường


  >

  Gốc > Thông tin giáo dục > Tích lũy kinh nghiệm >

  Quy chế kiểm tra học kỳ trường THCS Tam Quan Bắc

  PHÒNG GD&ĐT HOÀI NHƠN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS TAM QUAN BẮC                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số:          /QĐ-THCS                                          Tam Quan Bắc, ngày 05 tháng 8 năm 2016

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc Ban hành Quy chế kiểm tra học kỳ trường THCS Tam Quan Bắc

  Năm học 2017 – 2018

   

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TAM QUAN BẮC

    Căn cứ Luật Giáo dục sửa đổi năm 2005;

   Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BGD&ĐT, ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;

  Căn cứ Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo;          

  Căn cứ Công văn số 660/BGDĐT ngày 9/2/2010 của Bộ GD & ĐT hướng dẫn đánh giá xếp loại giáo viên và Thông tư số 30/2009/TT-BGD ĐT ngày 22/10/2009 ban hành quy chế quy định chuẩn nghề nghiệp GV THCS và GV THPT;  

  Căn cứ Công văn số 29/SGDĐT–GDTrH ngày 02/02/2012 của sở GD&ĐT Bình Định về việc quy định hồ sơ chuyên môn và đánh giá xếp loại học sinh trung học;  

  Căn cứ Thông tư số 68/2014/TT-BGDĐT-GDTrH, ngày 07/01/2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, về chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường;          

  Căn cứ Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT V/v ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại hs THCS;       

  Căn cứ tiêu chuẩn xếp loại thi đua đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường THCS.         Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại khoản 1, Điều 19 Điều lệ trường Trung học cơ sở được ban hành theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế  kiểm tra học kỳ trường THCS Tam Quan Bắc năm học 2017 – 2018.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn, cán bộ và giáo viên trường THCS Tam Quan Bắc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

  Nơi nhận:                                                           HIỆU TRƯỞNG                                        

  -          Như điều 3;

  -          Phòng GD&ĐT –(báo cáo);

  -          Website trường;

  -          Văn phòng (lưu).                                           Phan Văn Minh

   

  QUY CHẾ  TỔ CHỨC KIỂM TRA  HỌC KỲ

  (Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-THCS ngày 08/12/2017 

  của trường THCS Tam Quan Bắc)

   

  Chương I

  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Quy chế này quy định về công tác tổ chức kiểm tra  học kỳ, bao gồm: tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng kiểm tra , của học sinh dự kiểm tra . 

  2. Quy chế này áp dụng đối với trường THCS Tam Quan Bắc trong việc thực hiện kiểm tra , kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh trong các kỳ kiểm tra  học kỳ. 

  Điều 2. Các căn cứ để xây dựng Quy chế 

  - Căn cứ công văn Số: 2654/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Bình Định  về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2017-2018;

  -Căn cứ hướng dẫn số 575/HDGD-THCS ngày 08/9/2017 của Phòng GD-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học cơ sở năm học 2017-2018;

  -Caên cöù keá hoaïch naêm hoïc cuûa Hieäu tröôûng tröôøng THCS Tam Quan Bắc ñöôïc HNCBVC thoâng qua ngaøy 09 thaùng 9 naêm 2017;

  Chương II

  NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

  A. CÔNG TÁC COI KIỂM TRA  

  Điều 3. Trách nhiệm của giám thị coi kiểm tra và các thành viên khác trong Ban Coi kiểm tra 

  1. Tất cả các thành viên trong Ban coi kiểm tra đều phải đeo thẻ viên chức trong khi làm nhiệm vụ; không có dấu hiệu uống bia, rượu làm ảnh hưởng đến quá trình tổ chức buổi kiểm tra  và tư cách tác phong của người làm nhiệm vụ coi kiểm tra . 

  2. Giám thị coi kiểm tra   Giám thị coi kiểm tra  (GTCKT) không được mang điện thoại di động trong khi làm nhiệm vụ; không được giúp đỡ học sinh làm bài kiểm tra  dưới bất kỳ hình thức nào; không được làm việc riêng, không hút thuốc lá, uống bia rượu, phải có mặt đúng giờ và thường xuyên tại phòng kiểm tra  để làm các nhiệm vụ theo trình tự sau: 

  a. Trước khi gọi tên thí sinh (TS) vào phòng kiểm tra , GTCKT phải yêu cầu thí sinh ra khỏi phòng kiểm tra , đánh số báo danh theo quy định của lãnh đạo trực buổi kiểm tra , kiểm tra và thu hồi tài liệu (nếu có) tại các chỗ ngồi của TS trong phòng kiểm tra . 

  b. Khi có hiệu lệnh (chuông hay trống lệnh) GTCKT gọi tên thí sinh vào phòng kiểm tra ; kiểm tra các vật dụng thí sinh mang vào phòng kiểm tra , hướng dẫn thí sinh ngồi đúng chỗ quy định, tuyệt đối không mang vào phòng kiểm tra  mọi tài liệu và vật dụng bị cấm như: giấy than, bút xoá, các tài liệu, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia rượu, phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm, ghi hình, kiểm tra ết bị chứa đựng thông tin có thể lợi dụng để làm bài kiểm tra  và các vật dụng khác. Không được hút thuốc trong phòng kiểm tra . 

  c. Giám thị coi kiểm tra  có trách nhiệm phổ biến quy chế kiểm tra  (phần trách nhiệm của TS dự kiểm tra  và xử lý TS vi phạm quy chế) cho thí sinh; ghi rõ họ tên và ký tên vào tất cả các tờ giấy kiểm tra  và giấy nháp của thí sinh; hướng dẫn thí sinh gấp giấy kiểm tra  theo đúng quy định, ghi số báo danh và điền đủ vào các mục cần kiểm tra ết của giấy kiểm tra  trước khi làm bài. 

  d. Khi có hiệu lệnh, GTCKT phát đề kiểm tra  cho từng thí sinh (trước khi phát đề kiểm tra  cần kiểm tra số lượng đề kiểm tra , nếu thừa, kiểm tra thiếu hoặc lẫn đề kiểm tra  khác, cần báo ngay cho lãnh đạo phụ trách buổi kiểm tra  xử lý). 

  e. Trong giờ làm bài, GTCKT bao quát từ đầu phòng đến cuối phòng cho đến hết giờ kiểm tra . GTCKT không đứng gần thí sinh khi họ làm bài. Khi thí sinh hỏi điều gì, GTCKT chỉ được trả lời công khai trong phạm vi quy định. GTCKT không được thảo luận, sao chép, giải đề, mang đề ra ngoài hoặc giải thích đề kiểm tra  cho TS. 

  f. Chỉ cho thí sinh ra khỏi phòng kiểm tra  sớm nhất là sau 2/3 thời gian làm bài.. Nếu có thí sinh bị ốm đau bất thường hoặc có nhu cầu chính đáng nhất kiểm tra ết phải ra khỏi phòng kiểm tra  thì GTCKT phải báo cho giám sát (GS) phòng kiểm tra  để có trách nhiệm theo dõi, xử lý và báo cáo kịp thời lên lãnh đạo phụ trách buổi kiểm tra . 

  g. Nếu có TS vi phạm kỷ luật thì GTCKT phải lập biên bản xử lý theo đúng quy định. Nếu có tình huống bất thường phải báo ngay cho giám sát kỳ kiểm tra  để trình lãnh đạo phụ trách buổi kiểm tra  giải quyết. 

  h. Mười phút trước khi hết giờ làm bài, thông báo thời gian còn lại cho TS biết. 

  i. Khi hết giờ làm bài, GTCKT yêu cầu TS ngừng làm bài và thu bài của TS kể cả TS đã bị kiểm tra  hành kỷ luật. Một mặt GTCKT duy trì trật tự kỷ luật phòng kiểm tra , một mặt GTCKT vừa gọi tên từng TS lên nộp bài vừa nhận bài kiểm tra  của TS. Khi nhận bài phải đếm đủ số tờ giấy kiểm tra  của TS đã nộp, yêu cầu TS tự ghi đúng số tờ và ký tên vào bản danh sách theo dõi TS. Thu xong toàn bộ bài kiểm tra  mới cho TS ra khỏi phòng kiểm tra . 

  j. Giám thị coi kiểm tra  kiểm tra sắp xếp bài kiểm tra  theo lớp học của học sinh. Các biên bản xử lý kỷ luật (nếu có) phải kèm theo bài kiểm tra  của TS. GTCKT trực tiếp bài kiểm tra, hồ sơ phòng kiểm tra bàn giao cho thư ký trực kiểm tra tại phòng Hội đồng ngay sau mỗi buổi kiểm tra. Mỗi túi bài kiểm tra phải được kiểm tra công khai và đối chiếu số bài, số tờ của từng bài kèm theo bản theo dõi TS và các biên bản xử lý kỷ luật cùng tang vật (nếu có). Tuyệt đối không được để nhầm lẫn, mất mát bài kiểm tra . Khi bàn giao bài kiểm tra  phải có ký giao nhận vào sổ bàn giao giữa bên giao và bên nhận. 

  3. Cán bộ giám sát phòng kiểm tra   Cán bộ giám sát (CBGS) phòng kiểm tra thường xuyên giám sát việc thực hiện quy chế kiểm tra của GTCKT và TS; kiểm tra nhắc nhở GTCKT thu giữ các tài liệu và phương tiện kỹ thuật do TS mang trái phép vào phòng kiểm tra ; lập biên bản xử lý kỷ luật đối với cán bộ coi kiểm tra  và thí sinh vi phạm quy chế. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có tình huống bất thường, cần báo ngay cho cán bộ lãnh đạo trực buổi kiểm tra biết để xử lí; thực hiện một số công việc cần kiểm tra biết phục vụ nhiệm vụ coi kiểm tra  do Lãnh đạo Hội đồng coi kiểm tra  phân công. 

  4. Cán bộ thư ký trực kiểm tra   Cán bộ thư ký (CBTK) có trách nhiệm điểm danh GTCKT, TS dự kiểm tra  theo từng buổi kiểm tra và dự kiến phân công GTCKT, CBGS theo phòng kiểm tra  giúp cho lãnh đạo buổi kiểm tra; giao nhận đề kiểm tra theo buổi kiểm tra, giao nhận bài làm của thí sinh cho hội đồng chấm kiểm tra . Trong suốt buổi kiểm tra , CBTK giám sát tình hình và ghi biên bản diễn biến của buổi kiểm tra  một cách trung thực, cuối buổi kiểm tra  trình lãnh đạo phụ trách buổi kiểm tra  bổ sung biên bản (nếu có) và ký, ghi rõ họ tên.

  5. Giám thị văn phòng: Chịu sự chỉ đạo và phân công trực tiếp của cán bộ thư ký trực kiểm tra . Giúp cán bộ thư ký trực kiểm tra  hoàn thành nhiệm vụ được giao

  6. Cán bộ lãnh đạo trực kiểm tra   Cán bộ lãnh đạo (CBLĐ) phụ trách buổi kiểm tra  điều hành và chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc của Hội đồng trong suốt buổi kiểm tra : quy định phương án đánh số báo danh cho thí sinh, phân công giám thị coi kiểm tra , CBGS, giao đề kiểm tra  và nhận bài kiểm tra sau khi được thư ký trực kiểm tra  kiểm tra, xử lý các vấn đề xảy ra theo đúng Quy chế, phạm vi mình phụ trách.  CBLĐ có trách nhiệm báo cáo cho LĐHĐ kiểm tra  của trường để xử lý những vấn đề ngoài phạm vi phụ trách. 

  7. Cán bộ y tế  Cán bộ Y tế (CBYT) có mặt thường xuyên trong suốt buổi kiểm tra  tại phòng Y tế của trường để xử lý các trường hợp thí sinh, giám kiểm tra  coi kiểm tra … đau ốm. Khi được thông báo có TS, GTCT…đau ốm bất thường trong lúc đang kiểm tra , CBYT phải đến ngay để kịp thời điều trị hoặc cho đi cấp cứu khi cần kiểm tra biết. CBYT không được vào phòng kiểm tra khi thí sinh đang làm bài nếu không được lãnh đạo trực buổi kiểm tra cho phép. Nghiêm cấm việc lợi dụng khám chữa bệnh tại chỗ để có những hành động vi phạm quy chế. 

  Điều 4. Quy trình làm việc trong buổi kiểm tra : 

  a. Cán bộ lãnh đạo trực kiểm tra : Có mặt trước giờ kiểm tra 20 phút, quy định phương án đánh SBD, phân công GTCKT, CBGS, chịu trách nhiệm chỉ đạo điều hành tổ chức kiểm tra  trong suốt buổi kiểm tra , phân công thu bài kiểm tra  theo qui định (kiểm tra đủ số bài, số tờ, niêm phong túi đựng bài kiểm tra ).

  b. Cán bộ thư ký trực kiểm tra : Có mặt tại văn phòng trước giờ kiểm tra  20 phút, điểm danh GTCKT, giao nộp đề kiểm tra và dự kiến phân công giám thị từng phòng kiểm tra  cho lãnh đạo trực buổi kiểm tra , giao hồ sơ phòng kiểm tra  cho GTCT, ghi biên

  bản diễn biến buổi kiểm tra, cuối buổi kiểm tra  thu nhận bài kiểm tra  (nếu được lãnh đạo trực buổi kiểm tra  giao nhiệm vụ), trình Sổ theo dõi kiểm tra  cho lãnh đạo trực kiểm tra  nhận xét bổ sung và ký. 

  c. Giám thị văn phòng: Có mặt tại văn phòng trước giờ kiểm tra  20 phút, có trách nhiệm kiểm tra số bài kiểm tra, giao nhận bài kiểm tra  theo từng buổi, chuẩn bị các biểu mẫu theo quy định của thư ký trực kiểm tra, giao hồ sơ kiểm tra  cho thư ký trực kiểm tra. Trong hồ sơ kiểm tra có đầy đủ: Danh sách học sinh, quy chế kiểm tra, các mẫu biên bản vi phạm quy chế, giấy kiểm tra , giấy nháp, bút ký, kéo..….. 

  d. Giám thị coi kiểm tra  (GTCKT): có mặt tại văn phòng trước giờ kiểm tra  20 phút để nhận hồ sơ phòng kiểm tra , đề kiểm tra. Có mặt tại phòng kiểm tra  trước 15 phút để thực hiện các công việc quy định tại khoản 2 điều 3 của quy chế này. Cuối buổi kiểm tra , GTCKT giao nộp bài kiểm tra , hồ sơ kiểm tra  cho giám thị văn phòng và thư ký trực kiểm tra  kiểm tra  tại văn phòng. 

  e. Cán bộ giám sát phòng kiểm tra : Làm công tác giám sát theo quy định. 

  f. Cán bộ y tế:  Thực hiện nhiệm vụ theo quy định. * Lưu ý:  Cán bộ coi kiểm tra  theo lịch đã phân công, nếu vì lý do chính đáng không thể coi kiểm tra  được thì cần phải báo ngay cho lãnh đạo hội đồng kiểm tra  biết trước 2 ngày để bố trí thay người, đồng thời để kịp thời điều chỉnh trong sự phân công GTCKT.  Trường hợp đột xuất có lý do chính đáng thì GTCKTT phải báo trực tiếp cho lãnh đạo trực buổi kiểm tra  biết để huy động giáo viên thay kịp thời. 

  B. CÔNG TÁC CHẤM KIỂM TRA

  Điều 5. Quy định về trách nhiệm của giám khảo chấm kiểm tra . 

  1. Nhà trường tổ chức cho giám thị chấm kiểm tra tại phòng làm việc của nhà trường: đánh phách, cắt phách bài kiểm tra (khi PGD yêu cầu) và giao bài kiểm tra cho giám thị chấm kiểm tra ngay buổi đầu tiên sau khi kiểm tra . 

  2. Đối với đề do PGD ra đề mỗi bài kiểm tra  phải được hai giám khảo chấm kiểm tra độc lập trên phiếu chấm và thống nhất điểm. Đối với đề do trường ra đề kiểm tra phải chấm qua 1 lược trên phiếu chấm, sau đó chấm xác suất 10 bài KT bát kỳ nếu khớp mới vào điểm trên bài kiểm tra. Giám khảo chấm kiểm tra  phải chấm bài kiểm tra  theo đúng thang điểm và đáp án chính thức đã được PGD cung cấp hoặc tổ chuyên môn phê duyệt (đối với các môn trường ra đề). 

  3. Điểm chấm kiểm tra  theo thang điểm 10. Khi chấm các ý có thể đánh giá điểm lẻ đến 0,25. Điểm toàn bài sau khi thống nhất giữa hai CBCKT là điểm nguyên hoặc điểm lẻ theo quy tắc làm tròn: nếu bài kiểm tra có điểm lẻ phần thập phân dưới 0,05 thì làm tròn xuống (VD 6,24  6,2) ; nếu bài kiểm tra  có điểm lẻ phần thập phân từ 0,05 trở lên thì làm tròn lên 1 đơn vị ở phần thập phân (VD 6,25  6,3). 

  4. Huỷ kết quả những bài kiểm tra  viết vẽ nội dung không liên quan đến bài kiểm

  tra . 

  5. Với môn kiểm tra  thực hành (Âm nhạc, TD), giáo viên và tổ bộ môn chịu trách nhiệm chuẩn bị các biểu mẫu, phiếu chấm và các kiểm tra thiết bị phục vụ kiểm tra  và chấm kiểm tra . 

  6. Bảng điểm chấm kiểm tra theo mã phách phải có đầy đủ chữ ký của hai giám thị chấm kiểm tra . 

  7. Với mỗi học phần kiểm tra, sau khi chấm phải có biên bản chấm kiểm tra  nhận xét tình hình làm bài của TS trong đó thể hiện rõ: mức độ phù hợp của đề kiểm tra  đối với nội dung môn kiểm tra , phù hợp với trình độ thí sinh, những lỗi phổ biến thí sinh hay mắc phải, những sai sót trầm trọng cần sửa chữa bài cho thí sinh….giáo viên bộ môn có trách nhiệm giải đáp thắc mắc của TS nếu có. 

  8. Bảng điểm kiểm tra  HK (có chữ ký của lãnh nhà trường và giáo viên giảng dạy) phải được lưu tại bộ phận văn thư, đồng thời niêm yết cho thí sinh biết chậm nhất 10 ngày sau khi kết thúc kỳ kiểm tra .

   9. Bài kiểm tra  phải được tập trung về văn phòng trường (sau khi phát và chữa bài kiểm tra  theo quy định) lưu giữ theo quy chế, ít nhất là hai năm kể từ khi kiểm tra  học kỳ đó. 

  C. TRÁCH NHIỆM CỦA THÍ SINH TRONG KHI KIỂM TRA

  Điều 6. Trách nhiệm của thí sinh trong khi kiểm tra : 

  1. TS có mặt tại phòng kiểm tra  theo đúng thời gian quy định (nếu đến chậm quá 15 phút sau khi đã giao đề thì không được dự kiểm tra ), nghe điểm danh, nhận vị trí kiểm tra và nghe phổ biến quy chế kiểm tra. Nếu thấy có nhầm lẫn hoặc có sai sót về ngày tháng năm sinh, quê quán, nơi sinh… thì phải báo ngay cho GTCT biết để xử lý. 

  2. Khi vào phòng kiểm tra, TS phải tuân thủ các điều kiện sau đây:

   - Chỉ được mang vào phòng kiểm tra  bút viết, bút chì, compa, thước kẻ, thước tính, máy tính điện tử không có thẻ nhớ và không soạn thảo được văn bản (Casio FX 95, FX 220, FX 500A, FX 500 MS, FX 570 MS, FX 570 É, Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM; Canon FC 45S, LS 153TS, F710, F720). 

  - Không được mang vào phòng kiểm tra  mọi tài liệu và vật dụng bị cấm như: giấy than, bút xoá, các tài liệu, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia rượu, phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm, ghi hình, kiểm tra thiết bị chứa đựng thông tin có thể lợi dụng để làm bài kiểm tra  và các vật dụng khác. 

  - Trước khi làm bài kiểm tra  phải ghi đầy đủ số báo danh vào tờ giấy kiểm tra  và nhất là phải yêu cầu GTCKT ký vào giấy kiểm tra . 

  - Bài làm phải viết rõ ràng, sạch sẽ, không nhàu nát, không đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng. Nghiêm cấm làm bài bằng hai thứ mực, mực đỏ, bút chì (trừ hình tròn vẽ bằng compa được dùng bút chì). Các phần viết hỏng phải dùng thước gạch chéo, không dùng bút xoá. Phải bảo vệ bài làm của mình và nghiêm cấm mọi hành vi gian lận, không được xem bài của TS khác, không được trao đổi bàn bạc, trao đổi tài liệu hoặc quay cóp khi làm bài. Nếu cần hỏi GTCKT điều gì phải hỏi công khai. Phải giữ gìn trật tự, im lặng trong phòng kiểm tra . Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để GTCKT xử lý. 

  - Khi hết giờ làm bài phải ngừng làm bài và nộp bài cho CBCKT. Không làm được bài cũng phải nộp giấy kiểm tra. Khi nộp bài, TS phải tự ghi rõ số tờ giấy kiểm tra  đã nộp và ký vào bản danh sách theo dõi TS. TS chỉ được ra khỏi phòng kiểm tra  và khu vực kiểm tra  sau 2/3 thời gian làm bài và sau khi đã nộp bài làm, đề kiểm tra  cho GTCT. Trường hợp ốm đau cấp cứu do lãnh đạo phụ trách buổi kiểm tra  quyết định. 

  Chương III

  KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

  A. XỬ LÝ VI PHẠM GIÁM THỊ COI KIểM TRA , CHẤM KIỂM TRA :

  Điều 7. Giám thị coi kiểm tra  và các thành viên khác trong Ban coi kiểm tra , chấm kiểm tra  nếu vi phạm quy chế đều xử lý kỷ luật theo đúng quy chế của Bộ GD&ĐT. 

  - Hình thức khiển trách: đối với những người phạm lỗi một lần một trong các lỗi sau: đi muộn; làm việc riêng; ra khỏi phòng kiểm tra  trong giờ kiểm tra ; mang điện thoại di động trong khi làm nhiệm vụ...(những lỗi trên được thể hiện trong sổ theo dõi trực kiểm tra  do CBLĐ, CBGS, CBTK ký, xác nhận hoặc thể hiện bằng biên bản...), chấm trả điểm bài kiểm tra  muộn (thể hiện qua sổ theo dõi nộp điểm tại văn phòng có ký xác nhận của GV làm điểm). 

  - Hình thức cảnh cáo: đối với những người đã bị khiển trách một lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm một trong các lỗi trên hoặc đối với những người vi phạm một trong các lỗi sau: 

  + Vắng coi kiểm tra  không có lý do chính đáng. 

  + Để cho thí sinh (TS) tự do quay cóp, mang và sử dụng tài liệu hoặc các phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm…tại phòng kiểm tra , bị cán bộ giám sát phòng kiểm tra  hoặc cán bộ thanh tra phát hiện và lập biên bản. 

  + Lấy bài của TS làm được giao cho TS khác. 

  + Gian lận khi chấm kiểm tra , cho điểm không đúng quy định, vượt khung hoặc hạ điểm TS. 

  + Chấm kiểm tra  hoặc cộng điểm bài kiểm tra  có nhiều sai sót (trên 2 lỗi).  (những lỗi trên được thể hiện trong sổ theo dõi trực kiểm tra  do CBLĐ, CBGS, CBTK ký, xác nhận hoặc thể hiện bằng biên bản lập trong quá trình coi kiểm tra , chấm kiểm tra ) 

  - Những người đã bị cảnh cáo hay khiển trách đều không được xét danh hiệu kiểm tra  đua cuối năm. 

  - Những tổ chuyên môn, tổ VP có giáo viên của tổ mình vi phạm quy chế không được xét danh hiệu kiểm tra  đua cao cuối năm. 

  B. XỬ LÝ THÍ SINH VI PHẠM QUY CHẾ 

  Điều 8. Thí sinh vi phạm quy chế bị lập biên bản, tuỳ mức độ nặng nhẹ xử lý kỷ luật theo các hình thức sau đây: 

  1. Hình thức khiển trách: đối với những TS phạm lỗi một lần một trong các lỗi sau: nhìn bài của bạn, trao đổi với bạn (hình thức này do GTCT quyết định tại biên bản được lập). TS bị khiển trách trong khi kiểm tra  môn nào sẽ bị trừ 10% số điểm kiểm tra  môn đó. 

  2. Hình thức cảnh cáo: đối với các TS vi phạm một trong các lỗi sau: 

  a. Đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ kiểm tra  môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế.

   b. Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp cho bạn. 

  c. Chép bài của người khác.  Những bài kiểm tra  đã có kết luận là giống nhau thì xử lý như nhau. Nếu người bị xử lý có đủ bằng chứng mình bị quay cóp thì có thể xem xét giảm từ mức cảnh cáo xuống mức khiển trách. Người bị kỷ luật cảnh cáo trong khi kiểm tra  môn nào sẽ bị trừ 30% số điểm kiểm tra  của môn đó. Hình thức kỷ luật cảnh cáo do GTCT lập biên bản, thu tang vật và ghi rõ hình thức kỷ luật đã đề nghị trong biên bản. 

  3. Đình chỉ kiểm tra : đối với các TS vi phạm một trong các lỗi sau đây: 

  a. Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ kiểm tra  môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế. 

  b. Khi vào phòng kiểm tra  mang theo tài liệu; phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm, ghi hình, kiểm tra ết bị chứa đựng thông tin có thể lợi dụng để làm bài kiểm tra ; vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, các vật dụng gây nguy hại khác. 

  c. Đưa đề kiểm tra  ra ngoài hoặc đưa bài giải từ ngoài vào phòng kiểm tra . 

  d. Viết vẽ những nội dung không liên quan đến bài kiểm tra . 

  e. Có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ kiểm tra  hay đe dọa các TS khác.  Hình thức đình chỉ kiểm tra  do GTCT lập biên bản, thu tang vật và do lãnh đạo buổi kiểm tra  quyết định.  TS bị đình chỉ kiểm tra  môn nào sẽ bị điểm không (0) môn đó; phải ra khỏi phòng kiểm tra  ngay sau khi có quyết định của lãnh đạo phụ trách buổi kiểm tra ; phải nộp bài làm và đề kiểm tra  cho GTCT và chỉ được ra khỏi khu vực kiểm tra  sau 2/3 thời gian làm bài môn đó. 

  4. Đối với các lỗi vi phạm khác: tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm, lãnh đạo buổi kiểm tra  xử lý kỷ luật theo các hình thức quy định trên đây. 

  C. KHEN THƯỞNG

  Điều 9. Những cán bộ - giáo viên có nhiều đóng góp, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ coi kiểm tra , chấm kiểm tra  được giao, tuỳ theo thành tích cụ thể, được Hiệu trưởng khen thưởng hoặc đề nghị xét kiểm tra  đua cuối năm. 

   

  Chương IV

  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  Điều 10. Trách nhiệm của đơn vị 

  1. Ban Giám hiệu  Trước mỗi kỳ kiểm tra  học kỳ, BGH có trách nhiệm quán triệt đầy đủ quy chế tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh theo quy chế  đến toàn thể CB-GV tham gia coi kiểm tra, chấm kiểm tra . Chỉ đạo thành lập Hội đồng kiểm tra  học kỳ, tạo điều kiện cho CB-GV tham gia coi kiểm tra ,chấm kiểm tra , tạo hành lang pháp lý cho việc tổ chức kiểm tra , đánh giá nghiêm túc đúng qui chế, chỉ đạo kiểm tra  theo quy định của Bộ GD&ĐT. BGH có trắch nhiệm kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở và xử lý vi phạm theo quy định. 

  2. Các ban coi kiểm tra  và chấm kiểm tra :  Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, có trách nhiệm tham mưu kịp thời, thực hiện các thủ tục, văn bản có liên quan đến kỳ kiểm tra  và tổ chức thực hiện theo kế hoạch, theo các điều khoản ghi trong Quy chế, tạo điều kiện phục vụ kỳ kiểm tra  nghiêm túc. 

  3. Các tổ bộ môn  Lãnh đạo các tổ bộ môn có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, điều khoản trong Quy chế có liên quan, đôn đốc nhắc nhở CB-GV trong tổ thực hiện đúng, đủ nhiệm vụ được phân công và tạo điều kiện cho giáo viên tham gia kỳ kiểm tra  nghiêm túc. Đảm bảo tiến độ chấm bài, lên điểm, cộng điểm từng học kỳ và cả năm đúng quy định. 

  Điều 11. Hiệu lực kiểm tra  hành  Quy chế này được thông qua và áp dụng thực hiện từ kỳ kiểm tra  HK I năm học 2017-2018. Trong trường hợp có sự thay đổi, điều chỉnh qui chế hoặc có các văn bản hướng dẫn của Phòng GD thì được rà soát bổ sung hàng năm, Quy chế này sẽ được điều chỉnh bổ sung cho phù hợp, mọi sự thay đổi được ban lãnh đạo của trường thông qua và Hiệu trưởng quyết định thực hiện./.


  Nhắn tin cho tác giả
  Võ Nhật Trường @ 22:02 10/12/2017
  Số lượt xem: 57
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  Luyện thiết kế Web


  I LOVE YOU

  Thiết kế
  Chủ đề web
  Email của bạn
  *Nội dung*
  Đường dẫn Tựa đề
  Thêm vào  Đây là đoạn mã nguồn trang web của bạn. Hãy tìm một Domain+Host để đưa nó lên mạng  BẠN CHỈ CẦN COPPY MỘT ĐOẠN CODE DÁN VÀO VÀ ẤN VÀO LÀM XONG VÀ ẤN VÀO XEM THỬ LÀ CÓ KẾT QUẢ NGAY