VÕ NHẬT TRƯỜNG


Tôi : Võ Nhật Trường
Sinh ngày: 01/05/1982
Quê quán: Tam Quan Bắc -Hoài Nhơn –Bình Định
Chuyên môn: Tin học
Sở thích: Học tập, vui chơi và giao lưu cùng bạn bè !
Email liên hệ:
Sunrise.tqb@gmail.com
Sunrise.tqb@hotmail.com
Sunrise1582@yahoo.com.vn
Số TK Aribank: 4307215007539
Điện thoại: 0985297377
Điện thoại: 01666897129
Điện thoại: 0965661247
Số CMT:211725206

Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

Bieu_dien_hay_03.flv Cong_nghe_hay_04.flv Cong_nghe_hay_03.flv Cong_nghe_hay_02.flv Cong_nghe_hay_01.flv Bieu_dien_hay_02.flv Bieu_dien_hay_01.flv Nau_an_02.flv Nau_an_01.flv Ntc2018_0141.JPG Nhung_sang_che_tuyet_voi_03.flv Gia_dinh_hai_nao.flv U23VN_vao_chung_ket_AFC_2018.flv Song_dep_23.flv Song_dep_22.flv Song_dep_21.flv Song_dep_20.flv Song_dep_19.flv Song_dep_18.flv

Cảnh đẹp Việt Nam

Cảm xúc


Sắp xếp dữ liệu

Điều tra ý kiến

Đánh giá của bạn về trang này?
Tốt
Khá
Trung bình
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Võ Nhật Trường


  >

  Quy chế kiểm tra học kỳ trường THCS Tam Quan Bắc

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: BGH
  Người gửi: Võ Nhật Trường (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:05' 10-12-2017
  Dung lượng: 559.0 KB
  Số lượt tải: 7
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT HOÀI NHƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS TAM QUAN BẮCĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Số: /QĐ-THCS Tam Quan Bắc, ngày 05 tháng 8 năm 2016
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc Ban hành Quy chế kiểm tra học kỳ trường THCS Tam Quan Bắc
  Năm học 2017 – 2018

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TAM QUAN BẮC
  Căn cứ Luật Giáo dục sửa đổi năm 2005;
  Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BGD&ĐT, ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;
  Căn cứ Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo;
  Căn cứ Công văn số 660/BGDĐT ngày 9/2/2010 của Bộ GD & ĐT hướng dẫn đánh giá xếp loại giáo viên và Thông tư số 30/2009/TT-BGD ĐT ngày 22/10/2009 ban hành quy chế quy định chuẩn nghề nghiệp GV THCS và GV THPT;
  Căn cứ Công văn số 29/SGDĐT–GDTrH ngày 02/02/2012 của sở GD&ĐT Bình Định về việc quy định hồ sơ chuyên môn và đánh giá xếp loại học sinh trung học;
  Căn cứ Thông tư số 68/2014/TT-BGDĐT-GDTrH, ngày 07/01/2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, về chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường;
  Căn cứ Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT V/v ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại hs THCS;
  Căn cứ tiêu chuẩn xếp loại thi đua đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường THCS. Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại khoản 1, Điều 19 Điều lệ trường Trung học cơ sở được ban hành theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế kiểm tra học kỳ trường THCS Tam Quan Bắc năm học 2017 – 2018.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  Điều 3. Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn, cán bộ và giáo viên trường THCS Tam Quan Bắc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
  Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
  - Như điều 3;
  - Phòng GD&ĐT –(báo cáo);
  - Website trường;
  - Văn phòng (lưu). Phan Văn Minh

  QUY CHẾ TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KỲ
  (Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-THCS ngày 08/12/2017
  của trường THCS Tam Quan Bắc)

  Chương I
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  1. Quy chế này quy định về công tác tổ chức kiểm tra học kỳ, bao gồm: tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng kiểm tra , của học sinh dự kiểm tra .
  2. Quy chế này áp dụng đối với trường THCS Tam Quan Bắc trong việc thực hiện kiểm tra , kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh trong các kỳ kiểm tra học kỳ.
  Điều 2. Các căn cứ để xây dựng Quy chế
  - Căn cứ công văn Số: 2654/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2017-2018;
  -Căn cứ hướng dẫn số 575/HDGD-THCS ngày 08/9/2017 của Phòng GD-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học cơ sở năm học 2017-2018;
  -Caên cöù keá hoaïch naêm hoïc cuûa Hieäu tröôûng tröôøng THCS Tam Quan Bắc ñöôïc HNCBVC thoâng qua ngaøy 09 thaùng 9 naêm 2017;
  Chương II
  NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
  A. CÔNG TÁC COI KIỂM TRA
  Điều 3. Trách nhiệm của giám thị coi kiểm tra và các thành viên khác trong Ban Coi kiểm tra
  1. Tất cả các thành viên trong Ban coi kiểm tra đều phải đeo thẻ viên chức trong khi làm nhiệm vụ; không có dấu hiệu uống bia, rượu làm ảnh hưởng đến quá trình tổ chức buổi kiểm tra và tư cách tác phong của người làm nhiệm vụ coi kiểm tra .
  2. Giám thị coi kiểm tra Giám thị coi kiểm tra (GTCKT) không được mang điện thoại di động trong khi làm nhiệm vụ; không được giúp đỡ học sinh làm bài kiểm tra dưới bất kỳ hình thức nào; không được làm việc riêng, không hút thuốc lá, uống bia rượu
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Luyện thiết kế Web


  I LOVE YOU

  Thiết kế
  Chủ đề web
  Email của bạn
  *Nội dung*
  Đường dẫn Tựa đề
  Thêm vào  Đây là đoạn mã nguồn trang web của bạn. Hãy tìm một Domain+Host để đưa nó lên mạng  BẠN CHỈ CẦN COPPY MỘT ĐOẠN CODE DÁN VÀO VÀ ẤN VÀO LÀM XONG VÀ ẤN VÀO XEM THỬ LÀ CÓ KẾT QUẢ NGAY